Hur hanterar vi dina kontaktuppgifter?

Integritetspolicy – GDPR

Hur behandlar JH Gastro HB dina personuppgifter?

Vi värnar om dig som kund och i vår integritetspolicy förklarar vi vilka personuppgifter vi behandlar om dig som konsument. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår integritetspolicy förklarar vi i detalj vilka personuppgifter vi behandlar och varför vi behöver behandla uppgifterna. Vi förklarar även vilken laglig grund vi har att behandla dina uppgifter, hur länge uppgifterna behandlas och vilka rättigheter du har att påverka den behandling av dina personuppgifter som vi utför. Vi behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.

Nedan följer några exempel på övergripande syften till varför vi behandlar dina personuppgifter.

 • Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal, t.ex. beställning av inträdesbiljetter, provningshäften eller seminariebiljetter.

 • Om du samtyckt eller om du gjort en beställning och inte tackat nej till det, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att skicka dig t.ex. restips, rekommendationer och nyhetsbrev.

Du kan alltid tacka nej till sådan marknadsföring och information. ??

Det är viktigt att du läser och förstår denna information och vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Enligt gällande dataskyddsförordning har du ett flertal rättigheter, dessa rättigheter beskrivs i vår Integritetspolicy. I policyn hittar du även detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Har du frågor om dataskydd och integritet är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post

Integritetspolicy – GDPR

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur JH Gastro HB, org.nr xxxxxxxxxxx och använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då JH Gastro HB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden, bokningar och övrig kontakt med JH Gastro HB såsom  besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för bokning av evenemang.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.3 JH Gastro HB är personuppgiftsansvarig för JH Gastro HB behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra tjänster och evenemang eller kontakta oss för service och information, måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

2.2 JH Gastro HB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på JH Gastro HB webbplats t ex Vinochdelikatess.se , när du kontaktar JH Gastro HB, besöker JH Gastro HB webbplats eller deltar i ett event som JH Gastro HB anordnar. Informationen som samlas in om dig i samband vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal medJH Gastro HB och för att JH Gastro HB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

2.3 JH Gastro HB samlar in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av bokningar.  JH Gastro HB samlar även in uppgifter om dig under tiden du är registrerad inom ramen för dig som kund, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med JH Gastro HBBs webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.

2.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

3.1 För dig som är kund till JH Gastro HB.

De personuppgifter JH Gastro HB samlar in och behandlar om dig som är kund är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • Uppgifter om dina inköp
 • IP-adress och information om din användning av JH Gastro HB webbplatser
 • Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till.
 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

4.1 För dig som är kund till JH Gastro HB

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål.

Huvudsakligen behandlar JH Gastro HB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

5.1 JH Gastro HB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp samt för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som kund, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Mohlins Bussar AB/Härjedalingen Buss KB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

5.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. JH Gastro HB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

5.4 I vissa fall kan JH Gastro HB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

6.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. JH Gastro HB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka JH Gastro HBs rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

7.1 JH Gastro HB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. JH Gastro HB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

7.2 Tredje part som JH Gastro HB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra JH Gastro HB och JH Gastro HBs  samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till JH Gastro HBs avtal med dig som kund.

Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

7.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av JH Gastro HB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata JH Gastro HBs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

7.4 JH Gastro HB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av JH Gastro HBs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer JH Gastro HB att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 1. Ändring av integritetspolicy

8.1 JH Gastro HB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. JH Gastro HB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med JH Gastro HB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta JH Gastro HB.

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. JH Gastro HB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 1. Dina rättigheter

10.1 JH Gastro HB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

10.2 JH Gastro HB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

10.3 Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 10.2). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

10.4 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

10.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@vinochdelikatess.se När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

10.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

Post- och besöksadress:  

JH GastroHB

Södra hamnen 2

451 42 Uddevalla

Telefonnummer:  +46 70 5593411 (Clas Hardebäck)

  +46 70 5514425 (Marianne Jonsson)

   www.vinochdelikatess.se

   info@vinochdelikatess.se